chatsimple

Twomorrow: Arbeid als medicijn

31 jan 2023

     

Sinds 2021 heeft Twomorrow zich bij BrinQer | jouw arbodienst aangesloten. In het kader van Werkplezier, Mentale Weerbaarheid en Duurzame Inzetbaarheid, zetten we deze bijzondere organisatie vandaag in de spotlight. Twomorrow beweegt zich op het snijvlak van zorg en arbeidsmarkt, voor mensen die kampen met psychische problematiek. In samenwerking met GGZ instellingen, Gemeenten en UWV helpt Twomorrow cliënten met (ernstige) psychische klachten bij herstel door arbeid als medicijn in te zetten. In 2023 staat Mentale Weerbaarheid in het kader van Duurzame Inzetbaarheid in de eigen organisatie centraal. HR Manager Ingrid Westenberg neemt ons mee in de visie en werkwijze van dit unieke bedrijf.

Angst, somberheid, negatieve gedachten. Een paar voorbeelden van psychische klachten waar mensen mee kunnen kampen en vervolgens (langdurig) uitvallen. Uit onderzoek is gebleken dat arbeid helpt aan herstel en dat klachten daarmee beter onder controle kunnen blijven. Twomorrow ziet altijd voor iedereen perspectief om te herstellen en past daarvoor de IPS methode toe.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Twomorrow is gespecialiseerd in IPS, dé methode om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen te helpen bij het zoeken naar, vinden en behouden van betaald werk. Deze methode is ook toepasbaar wanneer mensen op het werk problemen ervaren door psychische klachten en hun werk willen behouden. Het hebben van werk geeft niet alleen inkomen, zelfstandigheid en structuur maar ook sociale contacten, persoonlijke waardering en voldoening. “En daarom helpt arbeid mensen met psychische klachten naar herstel. Enige voorwaarde is dat mensen wíllen werken”, aldus Ingrid. “Het uitgangspunt van IPS is zero-exclusion: niemand wordt dus uitgesloten.”

IPS Trajectbegeleiding

Iedereen die in behandeling is binnen de GGZ of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door psychische problemen, kan zich voor een IPS traject bij Twomorrow aanmelden. “Zo krijgen wij ook doorverwijzingen vanuit Gemeenten, het UWV of werkgevers. Denk dan aan mensen met een WIA, ZW of Wajong uitkering en een uitkering vanuit de bijstand of Participatiewet.”

Ook wanneer iemand kampt met psychische klachten en hierdoor niet goed kan functioneren in zijn huidige baan of hierdoor geen werk (meer) heeft, kan hij zich aanmelden bij Twomorrow. De trajectbegeleiders helpen een betaalde baan te vinden die past bij de kwaliteiten en voorkeuren van de cliënten. Ook kan de trajectbegeleider ondersteunen bij vragen over de gevolgen voor uitkering of toeslagen.

In de afgelopen jaren is er een verschuiving te zien in de aandacht voor het belang van arbeid in het kader van herstel. De gedachte dat arbeid bijdraagt aan herstel en dat arbeid als medicijn ingezet kan worden, wordt steeds meer omarmd door instellingen en behandelaren. “De opkomst van de IPS methodiek is een belangrijke ontwikkeling geweest in onze organisatie. Wij zijn uniek in de combinatie arbeidsre-integratie en psychische aandoeningen en werken met ons team van 30 specialisten dagelijks aan terugkeer in en behoud van werk voor deze doelgroep. Onze trajectbegeleiders hebben allemaal een HBO achtergrond in de sociale/welzijn/zorg sector en zijn gecertificeerd voor de IPS-methodiek.”

Een gemiddeld IPS traject duurt 18 tot 36 maanden. Dit betekent dat in deze periode het streven is om duurzaam betaald werk in het regulier arbeidsproces te realiseren. Uiteraard wordt eerst samen met de cliënt en betrokken partijen gekeken of er mogelijkheden zijn voor betaald werk. “We richten ons eerst op het vinden van werk en gaan na aanvang van de werkzaamheden met de cliënten aan de slag om te bekijken wat nodig is om het werk vol te houden. In de meeste gevallen is er binnen vier weken na de start van het traject, al contact met een potentiële werkgever.”

Werkplezier en duurzame inzetbaarheid

Het doel van de IPS methode is uiteindelijk regulier betaald werk. Daarin verschilt IPS wezenlijk van andere methodieken. “Bij Twomorrow gaan we niet alleen voor het vínden van de baan, maar bovenal voor duurzame inzetbaarheid; dit betekent dat we altijd met de cliënten kijken naar wat voor hén belangrijk is in werk en de werkomstandigheden. Naast routine en structuur, zijn een prettige en veilig werkomgeving, collega’s en (persoonlijke) aandacht belangrijke punten. Door deze aspecten wordt werkplezier en werkgeluk gecreëerd en mensen worden geactiveerd en gemotiveerd. Wanneer mensen uitgedaagd worden, durven doen wat ze kunnen, gezien worden en ervaren dat ze ertoe doen draagt dit bij aan de duurzame inzetbaarheid.”

Tegenwoordig speelt een verstoring van de balans tussen mentale belasting en mentale belastbaarheid steeds vaker een rol bij ziekteverzuim. De werkdruk, de krappe arbeidsmarkt en organisatieontwikkelingen kunnen spanning bij medewerkers opleveren. “Onze trajectbegeleiders werken met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ze moeten constant schakelen tussen partijen en er wordt veel beroep gedaan op hen als persoon. Goede zorg voor zichzelf is dus heel belangrijk. Onze mensen hebben een groot hart, voelen zich betrokken bij de mensen die ze begeleiden en zijn geneigd hard te werken voor ‘hun mensen’. Soms worden eigen grenzen daarmee ver opgerekt en/of overschreden.  Hier moeten wij als werkgever alert op zijn. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de trajectbegeleiders, maar ook voor de collega’s op andere functies. Grote betrokkenheid bij het werk en bij de missie waar we als Twomorrow voor staan, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie bereid is de eigen grenzen op te zoeken. Bovendien hebben spanningen binnen andere levensgebieden dan werk, ook invloed op het functioneren. De afgelopen jaren is dit alleen maar meer geworden. De tijden zijn veranderd; werk- en privé zijn veel meer met elkaar verweven geraakt en hier hebben wij als werkgever mee te maken. Als goed werkgever willen we voor onze medewerkers zorgen, hier hebben we samen een verantwoordelijkheid in. We besteden bij Twomorrow veel aandacht aan de 1-op-1 contacten en de onderlinge verbindingen. De trajectbegeleiders werken met name op locatie en solistisch en daarom faciliteren we in de versterking van de onderlinge contacten op team- en organisatieniveau. We organiseren maandelijks dagen om samen te komen waarin we aandacht voor elkaar hebben. Daarnaast blijven we ook zo veel mogelijk op persoonlijk vlak aangehaakt. Onze teamleiders hebben regelmatig individuele werkoverleggen waar het dan niet alleen gaat om de trajecten en het resultaat maar juist ook over hoe het écht gaat met iemand. En in mijn rol als HR Manager onderhoud ik ook zelf contact met alle collega’s”.

Vitaliteit en mentale veerkracht

“Een aantal jaar geleden zijn we bij Twomorrow begonnen om meer bewust en gericht aandacht te besteden aan vitaliteit. Ontspanning, gezond eten en genoeg bewegen kwamen aan de orde. Maar vitaliteit is veel meer dan dat! De hoofdvraag is: hoe zorg je goed voor jezelf? Daarom brengen we vitaliteit onder binnen een groter thema, waar we actief mee aan de slag gaan dit jaar: mentale veerkracht. Het blijkt dat hoger opgeleide medewerkers vaak heel slim zijn in het toepassen van coping strategieën, waardoor ze lang(er) ‘in het rood’ kunnen doorlopen. Áls ze dan uitvallen is het vaak ook meteen langduriger. We maken daarom alles bespreekbaar, zijn alert op signalen en gaan in gesprek. Waar nodig en mogelijk doen we aanpassingen, gericht op de behoeften van de persoon én gericht op het organisatiebelang. We hebben het onder andere sinds dit jaar mogelijk gemaakt om vakantiedagen bij te kopen, omdat medewerkers in het afgelopen jaar hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer vrije dagen. Als werkgever bieden wij mensen de ruimte om wensen en mogelijkheden te bespreken, geven we vertrouwen en streven we er altijd naar om een veilige omgeving te bieden. Op deze manier willen wij bijdragen aan de mentale veerkracht en het werkplezier van iedereen die bij Twomorrow werkt. En we hopen dat die veerkracht en dat werkplezier zichtbaar is in ons handelen, zodat ook anderen het belang en de effecten hiervan zien, mogen ervaren én gaan nastreven.”