chatsimple
Kies je onderwerp

Veelgestelde vragen - Werkgevers

Staat het antwoord dat je zoekt hier (nog) niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl

Ik heb een andere vraag

Als je klant bent bij BrinQer en met onze verzuimsystemen werkt dan kan je in deze systemen ook de UWV documentatie vinden. Vraag je casemanager om ondersteuning. Als je geen klant bent bij BrinQer kan je de documentatie vinden op de site van het UWV.

Jazeker. In opdracht van het UWV begeleiden we mensen in een traject Naar Werk, Werkfit en Modulaire Diensten.

Uiterlijk in de zesde week van het verzuim. Afhankelijk van de aard van de klachten kan de werkgever een medewerker eerder of later laten oproepen. Een casemanager van BrinQer kan hierin meedenken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever.

In een plan van aanpak komen de afspraken te staan die werkgever en medewerker met elkaar maken naar aanleiding van de probleemanalyse van de bedrijfsarts (opgesteld rondom week 6). Dit plan van aanpak moet binnen 2 weken na de probleemanalyse zijn opgemaakt.

Stuur je wijzigingen per e-mail naar onze commerciële binnendienst via goedeservice@brinQer.nl

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Heb je fitte en gezonde medewerkers, dan heb je daar als werkgever veel voordelen van. Vitale medewerkers presteren en werken beter en verzuimen minder.

Ja, volgens de Arbowet zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Deze verplichting geldt voor zowel kleine als grote organisaties.

Ja dat kan zeker. Neem voor de mogelijkheden contact op met je casemanager of met een van onze accountmanagers via sales@brinQer.nl

Elke conflictsituatie is uniek, dus de aanpak ook. Voor elk conflict geldt dat in gesprek met elkaar blijven een must is. Bij conflicten kunnen de emoties hoog oplopen en soms is een afkoelperiode van enkele dagen een interventie om daarna samen verder te kunnen praten. Hierin is aan te raden om deze afkoelperiode te benoemen en direct een afspraak voor een vervolggesprek te maken. Eventueel kan hierbij een derde (onafhankelijk) persoon bij betrokken worden. Dit kan een collega zijn, maar ook de casemanager of conflictcoach van BrinQer of een mediator. Wanneer de medewerker zich ziek heeft gemeld naar aanleiding van een conflict, dan is het aan te raden om met elkaar in gesprek te gaan over de aanleiding van de ziekmelding. Mogelijk is het komen tot een oplossing van het conflict al voldoende om weer aan het werk te kunnen. Wanneer de medewerker ook na het oplossen ziekte blijft claimen, dan zal de bedrijfsarts ingeschakeld moeten worden om een uitspraak te doen over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Nee, het aanstellen van een vertrouwenspersoon is (nog) geen wettelijke verplichting. Een voorstel hiertoe ligt wel ter goedkeuring in de Eerste Kamer. De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te verminderen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een goede invulling van deze verplichting.

Stuur je wijzigingen per e-mail naar onze commerciële binnendienst: goedeservice@brinQer.nl

Als je als werkgever niet aan je (inspannings)verplichtingen voldoet bij de re-integratie van een zieke medewerker dan kan het UWV besluiten een verplichte loondoorbetaling van 52 weken op te leggen. Dit noemen we ook wel een loonsanctie. Het betekent dat de werkgever niet 104 weken maar 156 weken het loon van de zieke medewerker moet doorbetalen én gedurende die periode re-integratie activiteiten moet blijven ondernemen. Soms kan gaandeweg een bekortingsverzoek bij UWV worden ingediend, als de tekortkomingen zijn hersteld. UWV kan dat de loonsanctie van 52 weken eerder stoppen. Een zieke medewerker die niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie, kan ook een loonsanctie door het UWV opgelegd krijgen, dit komt echter minder vaak voor.

Ik heb vragen over een spoor 2 of coachingstraject

Ja, dat kan zeker. Stuur een mail naar aanmeldingtrajecten@brinQer.nl, dan ontvang je van ons een aanmeldingsformulier. Hier staat ook op vermeld welke gegevens we dan van je nodig hebben.

We werken met een beveiligd cliëntvolgsysteem. De werkgever kan de goedgekeurde rapportages in dit systeem bekijken. Voor de UWV- en coachingstrajecten werkt het anders: Het UWV ontvangt de rapportages nog per post en voor coachingstrajecten wordt over het algemeen nauwelijks gerapporteerd (dit wordt met een werkgever in een eindgesprek telefonisch samengevat). Wanneer een werkgever vragen heeft over de voortgang of als de re-integratiespecialist werkgever bij wil praten, volgt telefonisch en/of mailcontact.

Mijn medewerker is ziek

Dit hangt af van de specialist van de arbodienst. De bedrijfsarts mag alle medische vragen stellen en van daaruit een advies maken. Een afspraak met de bedrijfsarts is dan ook verplicht. Wanneer de arbodienst met een casemanager in taakdelegatie werkt, mag deze casemanager ook medisch uitvragen om deze informatie vervolgens met de bedrijfsarts te delen. Wanneer de arbodienst met procescasemanagers werkt, dan mogen zij geen medische vragen stellen. Wel mogen de volgende gegevens door een procescasemanager opgevraagd worden: Wat is je verwachting? Verwacht je er met een paar dagen weer te zijn, of verwacht je dat het langer duurt? Wat zijn je lopende werkafspraken? Verblijf je thuis of op een ander adres? Op welk telefoonnummer ben je bereikbaar? Valt je verzuim onder een vangnet situatie? (bv als je ziek bent door je zwangerschap) Is er een derde aansprakelijk voor je ziekmelding? Heeft je ziekte verband met een arbeidsongeval? Uiteraard staat het je vrij om informatie te delen die jij wilt en denkt dat van belang is. Echter mag dit niet worden vastgelegd, mits de bedrijfsarts of casemanager taakdelegatie dit verwerkt in het medisch dossier.

Er kan in goed overleg met elkaar gekeken worden naar de werkhervattingsmogelijkheden. Denk hierbij aan situaties die kort van aard en/of duur zijn. Op het moment dat er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim, dan is de bedrijfsarts degene die adviseert wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en welke re-integratie mogelijkheden hierbij horen.

De bedrijfsarts is degene die leidend is in het advies over je mogelijkheden om te werken. Een andere behandelend arts geeft soms (goedbedoeld) advies over de arbeidsmogelijkheden, maar dit geeft wettelijk gezien geen rechten. Als jij het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, kan je dit bespreekbaar maken tijdens het consult. Als de bedrijfsarts blijft bij zijn advies, dan kan je hiervoor vervolgacties in ondernemen. Zie vraag “ik ben het niet eens met de bedrijfsarts”.

Wanneer de medewerker nog ziek is als zijn contract afloopt, dan moet deze medewerker ziek uit dienst gemeld te worden. Dit kan bij het UWV. Welke verplichtingen je als werkgever hebt, hangt af van de ziektetermijn van de medewerker. Bij 0-6 weken ziek heb je als werkgever geen verplichtingen. Is de medewerker 6 tot 10 weken ziek dan ben je verplicht om de probleemanalyse en plan van aanpak aan te leveren. Wanneer de medewerker 10 weken of langer ziek is als het dienstverband afloopt, dan dien je als werkgever de probleemanalyse, het plan van aanpak, alle tussenliggende terugkoppelingen en evaluaties van de bedrijfsarts, het actueel oordeel ziek uit dienst (ook wel verkort RIV (re-integratieverslag)) aan te leveren.

Neem contact op met je casemanager om de situatie te bespreken, deze zal jou adviseren wat je het beste kunt doen. Ben je nog geen klant, neem dan eerst contact op met onze binnendienst via goedeservice@brinQer.nl. Heb je nog geen vaste casemanager, maar ben je wel klant, mail naar casemanagement@brinQer.nl en een van de casemanagers zal contact opnemen om de situatie met je te bespreken.

Dossier.nu word geactiveerd zodra het eerste consult voor de medewerker ingepland wordt. De medewerker ontvangt per e-mail de inloggegevens en handleiding.

Als je klant bent van BrinQer kan je contact opnemen met onze afdeling planning via 055-3574360 of mail naar planning@brinQer.nl. Mocht je nog geen klant zijn van BrinQer, neem dan contact op met onze binnendienst via goedeservice@brinQer.nl.

Onze afdeling Planning is verantwoordelijk voor het plannen van de afspraken. Via planning@brinqer.nl of 055-357 4360 kan een afspraak worden aangevraagd. Vermeld duidelijk om wat voor soort afspraak het gaat en geef ook de naam en geboortedatum van de medewerker op. Sommige klanten hebben de mogelijkheid om zelf afspraken in te plannen of aan te vragen in ons planningsysteem, raadpleeg dan de HR afdeling van jouw bedrijf welke afspraken hierover met BrinQer zijn gemaakt.

Als een medewerker 1 jaar ziek is, moet je als werkgever het re-integratietraject voortzetten volgens de Wet verbetering poortwachter. Betrek de bedrijfsarts en arbodienst bij de voortgang. Overweeg een WIA-aanvraag, waarbij het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Houd de communicatie open en zorg voor passende vervolgstappen in het re-integratieproces. Raadpleeg juridisch advies voor specifieke situaties.

Nee, er geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Na 104 weken verzuim is er onder bepaalde omstandigheden mogelijkheid om het dienstverband te ontbinden vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Er zijn een aantal uitzonderingen voor dit opzegverbod tijdens ziekte bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict, faillissement of wanneer er sprake is van een tijdelijk dienstverband die tijdens de verzuimperiode afloopt. Regels hieromtrent zijn zeer strikt dus het is raadzaam om in een dergelijke situatie contact te hebben met de casemanager en informatie in te winnen bij een juridisch adviseur.

Voor een werkgever is het belangrijk dat de werkzaamheden en de bedrijfsvoering tijdens ziekte van een medewerker zo soepel mogelijk doorlopen. Een werkgever mag niet vragen naar de medische situatie, aard van de beperkingen of mogelijkheden. De overheid heeft bepaald dat de werkgever bij ziekmelding wel mag vragen naar het telefoonnummer en adres, de vermoedelijke duur van het verzuim en de lopende afspraken en werkzaamheden . Daarnaast is het toegestaan om te vragen of er een vangnetbepaling van toepassing is, of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval en of er sprake is van een ongeval in het kader van regres. Tot slot mag je afspraken maken over een volgend contactmoment. Meer informatie kun je vinden op www.uwv.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Een medewerker mag tijdens zijn verzuim op vakantie gaan. Evenals niet zieke medewerkers stemt deze de vakantieperiode af met de werkgever. Organisaties hebben doorgaans in de arbeidsovereenkomst, het verzuimprotocol of HR handboek opgenomen wat de exacte afspraken zijn omtrent verlof en verzuim. Zo nodig kan de bedrijfsarts een uitspraak doen of hij medische bezwaren heeft tegen de voorgenomen vakantie. Je kan altijd even overleggen met de casemanager.

De mogelijke en noodzakelijke stappen kunnen per situatie verschillen, die afhankelijk zijn van onder meer de verzuimduur en de aard van het dienstverband. Neem daarom contact op met de vaste casemanager van de arbodienst.

In een verzuim- of inzetbaarheidsprotocol is vastgelegd wat de procedure van ziekmelden is waar de medewerker zich aan moet houden. Wanneer een medewerker zich ziek meldt, geeft werkgever de ziekmelding door aan de arbodienst. De eerste ziektedag is ook de eerste re-integratiedag. Werkgever en medewerker gaan met elkaar in gesprek over welke mogelijkheden er nog wel zijn. Afhankelijk van de aard van de klachten en de duur van het verzuim, volgt een oproep voor een spreekuur van de bedrijfsarts. Een casemanager van BrinQer kan werkgevers ondersteunen in de verzuimbegeleiding.