chatsimple
Kies je onderwerp

Veelgestelde vragen - Algemeen

Staat het antwoord dat je zoekt hier (nog) niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl

Ik heb een andere vraag

Een arbo-arts is een arts die nog niet in opleiding is tot bedrijfsarts. Dit zijn (basis)artsen die eerst 1600 uur ervaring moeten opdoen alvorens met de opleiding te mogen starten. Een arbo-arts noem je ook wel een anios. Een aios is een arts in opleiding tot specialist. Wanneer de arts de opleiding bedrijfsgeneeskunde heeft afgerond mag deze de titel bedrijfsarts dragen.

Als je een klacht hebt over een van onze bedrijfsartsen of andere specialisten bij BrinQer, kan je dit telefonisch bij ons melden of gebruik maken van ons klachtenformulier die je kan vinden bij onze downloads in het menu

Hoe wij de bescherming van persoonsgegevens borgen, kan je vinden in onze privacyverklaring https://www.brinqer.nl/privacyverklaring/

Ja dat kunnen we! Maar dan wel uitsluitend werk gerelateerde rijbewijskeuringen. Deze kan je aanvragen per e-mail via medischsecretariaat@brinQer.nl

Elke organisatie met personeel is wettelijk verplicht om haar medewerkers periodiek PMO aan te bieden. De Arbowet stelt dat het regelmatig aanbieden van een medisch onderzoek aan medewerkers verplicht is. De Arbowet wil hiermee de kans op risico’s en langdurig verzuim verkleinen. Medewerkers zijn echter niet verplicht om aan een medisch onderzoek mee te doen, deelname is altijd vrijwillig behalve als er op grond van een wet of de geldende CAO een verplichting wordt opgelegd.

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van je medewerkers in kaart. Deze risico’s hebben niet alleen te maken met werk maar ook met privé situaties van medewerkers. Een goed PMO geeft je medewerkers inzicht in hun (persoonlijke) situatie en handvatten/tips hoe het beter kan. Daarnaast kan een PMO je medewerkers positief stimuleren om aan de eigen gezondheid te werken. Gezonde medewerkers zijn minder vaak ziek en productiever.

De Arboregeling is een aanvulling op de Arbowet en bevat specifieke regels en voorschriften voor de uitvoering van de Arbowet. Het biedt gedetailleerde richtlijnen en praktische uitwerkingen voor zaken zoals de inrichting van de werkplek, het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), de rol van arbodiensten en bedrijfsartsen, en andere aspecten van het arbobeleid. De Arboregeling vult de algemene bepalingen van de Arbowet aan en heeft als doel de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren en te waarborgen. De regels die in de Arboregeling staan, zijn verplicht voor zowel werknemers als werkgevers.

Bij een ziekteperiode langer dan 4 weken spreken we over langdurig verzuim.

Dat is in de meeste gevallen de casemanager of een relatiebeheerder. Je kan ook altijd mailen naar goedeservice@brinQer.nl

In de nieuwe Arbowet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de medewerker – zonder toestemming van de werkgever - de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk, óók als hij nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een preventief spreekuur, ook wel open spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd.

Een preventief spreekuur is een gelegenheid voor medewerkers om vrijwillig en vertrouwelijk een bedrijfsarts te raadplegen, los van ziekteverzuim. Tijdens dit spreekuur kunnen medewerkers vragen stellen over hun gezondheid in relatie tot hun werk, advies krijgen over arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, en preventieve maatregelen bespreken om werkgerelateerde gezondheidsrisico's te verminderen. Het doel is om vroegtijdige signalering van gezondheidsklachten te bevorderen en eventuele arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. Soms wordt dit ook wel een open spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd. De bedrijfsarts voert dit spreekuur en iedere medewerker moet zich vrijwillig bij een preventief spreekuur kunnen melden. Als werkgever mag je een werknemer dus niet verplichten om naar dit spreekuur te gaan. Verder mag een bedrijfsarts geen melding maken van een bezoek van een werknemer aan het preventief spreekuur. Behalve als een werknemer hier toestemming voor geeft. Tijdens een preventief spreekuur adviseert de bedrijfsarts de werknemer of zal een doorverwijzing doen naar een andere deskundige als dat nodig is.

De term verzuim (ook soms nog wel Absenteïsme genoemd) komt uit het Arbeidsrecht. Wanneer een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor als reden ‘ziekte’ opgeeft, dan spreken we over verzuim.

In de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet, staan regels voor werkgevers en werknemers met als doen het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van werknemers. De verplichtingen die in deze wet zijn opgenomen gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Dit betekent dat de Arbowet ook geldt bij verenigingen en bij stichtingen. Maar ook geldt voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een oproep/nul-uren contract. Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Met deze vernieuwing wil de overheid de bedrijfsgezondheidszorg verbeteren. De betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal.

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat in principe uit drie gesprekken die op één dag worden uitgevoerd: Gesprek met werkgever (30 min): Hierin wordt informatie over het bedrijf, de functies en het dienstverband tot nu toe gedeeld. Ook wordt de werkgever gevraagd naar zijn visie op het verzuim, re-integratieoverloop en arbeidsmogelijkheden. Gesprek medewerker (60 min): In dit gesprek gaat de arbeidsdeskundige in op de specifieke situatie en de visie van de medewerker over het werk, het dienstverband, de re-integratie en ideeën over de toekomst. Gezamenlijk afronden gesprek (15-30 min): Een gezamenlijk gesprek waarin de visies van medewerker, werkgever en de arbeidsdeskundige aan de orde komen. De arbeidsdeskundige zal in dit gesprek ook de vervolgstappen adviseren, vooruitlopend op de uiteindelijke rapportage.

De bedrijfsarts stelt tijdens een spreekuur een overzicht van de beperkingen op. Dat is voor de arbeidsdeskundige de basis van het onderzoek. Waar mogelijk ontvangt de arbeidsdeskundige van de werkgever informatie over de functie van betreffende medewerker, de andere functies in het bedrijf en spreekuurverslagen van de bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige heeft geen inzicht in het medische dossier van de medewerker. Er volgt een analyse waarbij de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van de medewerker afzet tegen de eisen van het eigen of ander werk. Tot slot volgt een rapportage waarin advies wordt gegeven over de mogelijkheden voor re-integratie en eventuele aanpassingen op de werkplek.

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om de belastbaarheid van een werknemer te beoordelen in relatie tot zijn of haar werk en de mogelijkheden voor re-integratie na bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de mogelijkheden voor passend werk binnen het eigen of ander werk, rekening houdend met de fysieke en mentale capaciteiten van de werknemer, om zo de re-integratie te bevorderen.

Na het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak, moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbo kerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en schrijven een advies aan de werkgever over o.a. het Plan van Aanpak. Een RI&E hoeft niet getoetst te worden als alle werknemers in het bedrijf tezamen maximaal 40 uur per week werken. En deze verplichting geldt ook niet voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een in de CAO opgenomen RI&E instrument of van een erkend branche RI&E instrument (rie.nl)

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan worden uitgevoerd door een deskundige binnen het bedrijf, zoals een preventiemedewerker. In sommige gevallen kan een werkgever dit zelf doen, maar het is belangrijk dat degene die de RI&E uitvoert voldoende kennis heeft van de arbeidsomstandigheden en de risico's binnen het bedrijf. Voor complexere situaties of bedrijven met bepaalde risico's kan het raadzaam zijn om een externe arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige in te schakelen om de RI&E uit te voeren of te toetsen. Het doel is ervoor te zorgen dat de inventarisatie en evaluatie grondig en objectief worden uitgevoerd, en dat de nodige maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden effectief kunnen worden geïmplementeerd.

Ja, een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Dit is vastgesteld in de Arbowet. Er zijn enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor ZZP-ers en freelancers zonder personeel maar het is raadzaam om dit goed te (laten) controleren

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een wettelijk verplichte inventarisatie van alle risico's die werknemers in een organisatie kunnen lopen tijdens het uitvoeren van hun werk. Het doel is om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen door potentiële risico's te identificeren, te evalueren en passende maatregelen te nemen om deze risico's te verminderen of elimineren.

Onze dienstverlening en professionals

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werkgever over de re-integratiemogelijkheden van de zieke medewerker. Om erachter te komen hoe de medewerker het best duurzaam herstelt, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de medewerker zelf en de werkgever. Ook bezoekt hij eventueel de werkplek. De werkgever krijgt snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer. Vier vragen die dit onderzoek beantwoordt: 1. Kan de medewerker terug naar het eigen werk? Zo niet: 2. Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk, zodat de medewerker alsnog terug kan? Zo niet: 3. Is er ander passend werk bij de eigen werkgever? Zo niet: 4. Welke mogelijkheden zijn er om de medewerker naar ander werk te begeleiden (re-integratie tweede spoor)? Schakel bij voorkeur de arbeidsdeskundige zo vroeg mogelijk in, wanneer re-integratie in eigen werk niet haalbaar is en in ieder geval vóór het einde van het eerste ziektejaar. Zo is er voldoende tijd om alle mogelijkheden van de werknemer optimaal te onderzoeken.

Er zijn verschillende momenten en redenen om een arbeidsdeskundige in te zetten, zoals: 1) Verplicht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter in de 11e maand van het verzuim; 2) Terugkeer in eigen werk is vanwege beperkingen niet mogelijk of nog onduidelijk 3) Met het oog op de duurzame inzetbaarheid van een medewerker is advies gewenst 4) Re-integratie verloopt moeizaam

De casemanager bij BrinQer biedt werkgever en medewerkers begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid, voorkomen van verzuim en tijdens de re-integratie. De casemanager coacht, stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de medewerker zo goed mogelijk te re-integreren in (passende) arbeid. De casemanager werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (Wet verbetering Poortwachter en de privacy regels) en stelt dus geen medische vragen: dat is namelijk het domein van de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol in het begeleiden van zieke medewerkers bij hun re-integratie, waarbij hij ervoor zorgt dat dit proces volgens de Wet verbetering Poortwachter verloopt. Ook is de bedrijfsarts betrokken bij preventieve onderzoeken om medewerkers proactief te begeleiden en ziekteverzuim te voorkomen. Daarnaast neemt de bedrijfsarts deel aan overleggen met werkgevers/HR over werk gerelateerde kwesties en bespreekt hij de re-integratie van medewerkers. Hij voert preventief medisch onderzoek uit en adviseert individuele medewerkers hierover. Als lid van het team van kerndeskundigen kan de bedrijfsarts de werkgever gevraagd en ongevraagd adviseren over arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

Naast de begeleiding bij spoor 2 en UWV trajecten bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Denk dan aan coaching in geval van rouw- en verlies, leefstijl en vitaliteit, inzetbaarheid, loopbaanoriëntatie, coaching bij stress en burn out en traumabegeleiding. Ook kunnen we outplacement trajecten uitvoeren. In de meeste situaties kunnen wij wel een oplossing en ondersteuning bieden. Stel je vraag per e-mail via aanmeldingtrajecten@brinqer.nl en we komen snel bij je terug met een antwoord.

Een re-integratiespecialist houdt zich bezig met het onderzoeken van mogelijke functies buiten de eigen werkgever (tevens voor UWV kandidaten). Het traject is over het algemeen opgedeeld in een oriëntatie en sollicitatie gedeelte. We geven hier o.a. vorm aan middels diverse opdrachten (zoals het inzichtelijk maken van kwaliteiten en valkuilen, waar heb je invloed op en het invullen van een beroepskeuzevragenlijst) en gesprekken. Door het inzetten van werkervaringsplaatsen maken we de belastbaarheid inzichtelijk. We coachen in het voeren netwerkgesprekken en ondersteunen bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief en naar het sollicitatieproces. Ook kunnen we ondersteunen bij de voorbereiding op de WIA aanvraag en WIA keuring. Kandidaten die niet kunnen terugkeren in de eigen functie en die moeten leven met pijnklachten, hebben een hoop te verwerken. In onze trajecten wordt daarom veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld acceptatie, rouw- en verliesverwerking, spiegelen, uitdagen. Alle trajecten zijn maatwerk, iedere situatie is anders en heeft een maatgericht aanpak nodig om te komen tot inzicht in de (on)mogelijkheden. Preventief voeren we coaching trajecten uit. Deze trajecten zijn gericht op zelfinzicht en bekijken welke stappen genomen moeten worden om weer prettig te kunnen functioneren op de eigen werkplek.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

De arbeidsdeskundige beoordeelt, herstelt en voorkomt disbalans.