chatsimple
Kies je onderwerp

Veelgestelde vragen - Werknemers

Staat het antwoord dat je zoekt hier (nog) niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via goedeservice@brinQer.nl

Ik ben ziek en heb vragen over mijn verzuimtraject

Een paar tips om het gesprek goed te laten verlopen: • Bereid het gesprek goed voor; • Lees eerdere verslagen, indien van toepassing, en denk na over jouw eigen visie op de re-integratie; • Neem eventuele relevante medische informatie van de huisarts, behandelaar of specialist mee zodat de hiervan kennis kan nemen. Houdt rekening met de volgende punten: • Afspraken annuleren of verzetten kan alleen via jouw werkgever; • Bij annulering of wijziging minder dan 48 uur vóór het geplande tijdstip worden er kosten bij jouw werkgever in rekening gebracht; * Besef dat deze afspraak een verplichting is

Als BrinQer je arbodienst is, kan BrinQer deze organiseren. En anders verloopt dit via je eigen arbodienst en/of bedrijfsarts. Dit omdat de eigen arts altijd betrokken is bij de second opinion.

Ja dit mag. Als de bedrijfsarts een advies heeft gegeven dan is deze voor de werkgever leidend. Het kan voorkomen dat je je niet in staat voelt om het advies op te volgen. Echter zolang er niets veranderd in je medische situatie, ben je verplicht dit advies op te volgen. Ben je het er niet mee eens en houdt je werkgever jou wel aan het advies, dan zijn er 2 mogelijkheden. Allereerst kan je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Echter ga je hiervoor eerst terug naar je eigen bedrijfsarts om de situatie te bespreken. Samen maken jullie een vraagstelling voor de nieuwe (eenmalige) bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. Vervolgens word je bij de second opinion arts uitgenodigd, samen bespreek je de situatie en de second opinion arts brengt een advies uit, welke alleen jij onder ogen krijgt. Deze kan je delen met de eigen bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of hij/zij het advies van de second opinion arts overneemt. Het tweede is het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Bij deze aanvraag geef je aan over welk gedeelte je het niet eens bent met de bedrijfsarts. Het UWV gaat vervolgens binnen 4-6 weken beoordelen of je geschikt bent om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Indien zij het eens zijn, veranderd er niets, als ze het niet eens zijn is de bedrijfsarts verplicht het advies van het UWV over te nemen. Let op: ten alle tijden kan je werkgever zich houden aan het gegeven advies. Wanneer jij de genoemde opties gaat verkennen, kan jouw werkgever overgaan tot het geven een sanctie, namelijk het opschorten of stop zetten van jouw loon totdat er meer duidelijkheid is. Als het UWV het eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werkgever de sanctie in stand houden en wordt deze niet teruggetrokken.

Dit is een tweede advies die opgevraagd kan worden bij een andere bedrijfsarts dan de oorspronkelijk gesproken bedrijfsarts. Let wel, dat een second opinion geen overstap is naar een andere bedrijfsarts. Uiteindelijk zal je altijd weer terecht komen bij je oorspronkelijk toegewezen bedrijfsarts. Zie voor verdere toelichting de vraag "Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts".

Dit hangt af van de specialist van de arbodienst. De bedrijfsarts mag alle medische vragen stellen en van daaruit een advies maken. Een afspraak met de bedrijfsarts is dan ook verplicht. Wanneer de arbodienst met een casemanager in taakdelegatie werkt, mag deze casemanager ook medisch uitvragen om deze informatie vervolgens met de bedrijfsarts te delen. Wanneer de arbodienst met procescasemanagers werkt, dan mogen zij geen medische vragen stellen. Wel mogen de volgende gegevens door een procescasemanager opgevraagd worden: Wat is je verwachting? Verwacht je er met een paar dagen weer te zijn, of verwacht je dat het langer duurt? Wat zijn je lopende werkafspraken? Verblijf je thuis of op een ander adres? Op welk telefoonnummer ben je bereikbaar? Valt je verzuim onder een vangnet situatie? (bv als je ziek bent door je zwangerschap) Is er een derde aansprakelijk voor je ziekmelding? Heeft je ziekte verband met een arbeidsongeval? Uiteraard staat het je vrij om informatie te delen die jij wilt en denkt dat van belang is. Echter mag dit niet worden vastgelegd, mits de bedrijfsarts of casemanager taakdelegatie dit verwerkt in het medisch dossier.

Er kan in goed overleg met elkaar gekeken worden naar de werkhervattingsmogelijkheden. Denk hierbij aan situaties die kort van aard en/of duur zijn. Op het moment dat er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim, dan is de bedrijfsarts degene die adviseert wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en welke re-integratie mogelijkheden hierbij horen.

De bedrijfsarts is degene die leidend is in het advies over je mogelijkheden om te werken. Een andere behandelend arts geeft soms (goedbedoeld) advies over de arbeidsmogelijkheden, maar dit geeft wettelijk gezien geen rechten. Als jij het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, kan je dit bespreekbaar maken tijdens het consult. Als de bedrijfsarts blijft bij zijn advies, dan kan je hiervoor vervolgacties in ondernemen. Zie vraag “ik ben het niet eens met de bedrijfsarts”.

Medewerker en werkgever bespreken dit advies en maken afspraken hoe de re-integratie er verder uit komt te zien. Dit kunnen afspraken betreffen over bijvoorbeeld de werkdagen, uren en de taken. Deze moeten worden vastgelegd in een plan van aanpak of periodieke evaluatie.

Als de bedrijfsarts een advies heeft gegeven dan is deze voor de werkgever leidend. Het kan voorkomen dat je je niet in staat voelt om het advies op te volgen. Echter zolang er niets veranderd in je medische situatie, ben je verplicht dit advies op te volgen. Ben je het er niet mee eens en houdt je werkgever jou wel aan het advies, dan zijn er 2 mogelijkheden. Allereerst kan je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Echter ga je hiervoor eerst terug naar je eigen bedrijfsarts om de situatie te bespreken. Samen maken jullie een vraagstelling voor de nieuwe (eenmalige) bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. Vervolgens word je bij de second opinion arts uitgenodigd, samen bespreek je de situatie en de second opinion arts brengt een advies uit, welke alleen jij onder ogen krijgt. Deze kan je delen met de eigen bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of hij/zij het advies van de second opinion arts overneemt. Het tweede is het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Bij deze aanvraag geef je aan over welk gedeelte je het niet eens bent met de bedrijfsarts. Het UWV gaat vervolgens binnen 4-6 weken beoordelen of je geschikt bent om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Indien zij het eens zijn, veranderd er niets, als ze het niet eens zijn is de bedrijfsarts verplicht het advies van het UWV over te nemen. Let op: ten alle tijden kan je werkgever zich houden aan het gegeven advies. Wanneer jij de genoemde opties gaat verkennen, kan jouw werkgever overgaan tot het geven een sanctie, namelijk het opschorten of stop zetten van jouw loon totdat er meer duidelijkheid is. Als het UWV het eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werkgever de sanctie in stand houden en wordt deze niet teruggetrokken.

Inhoudelijk ben je niet verplicht om iets te vertellen, tenzij je zelf iets wilt delen. Wel heb je de verplichting om contact te houden met je werkgever. In deze gesprekken kun je het advies van de bedrijfsarts bespreken en afspraken maken rondom de re-integratie.

Je hoeft niet te vertellen wat er aan de hand is, dit mag uiteraard wel, maar je deelt wat jij wilt delen. Wel mag je werkgever enkele vragen stellen, waar je verplicht bent op te antwoorden. Dat zijn de vragen: Wat is je verwachting? Verwacht je er met een paar dagen weer te zijn, of verwacht je dat het langer duurt? Wat zijn je lopende afspraken hier op het werk? Verblijf je thuis of op een ander adres? Op welk telefoonnummer ben je bereikbaar? Valt je verzuim onder een vangnet situatie? (bv als je ziek bent door je zwangerschap), Is er een derde aansprakelijk voor je ziekmelding? Heeft je ziekte verband met een arbeidsongeval?

Bij ziekte gelden er voor werkgever en medewerker veel rechten en plichten. De werkgever is verplicht correct en adequaat om te gaan met een ziekmelding en mag een arbodienst inschakelen om een controle uit te laten voeren. De werkgever mag een controle niet zelf uitvoeren. De meeste bedrijven hebben een verzuimreglement waarin de afspraken en regels omtrent ziekte en ziekmeldingen zijn opgenomen.

De bedrijfsarts is een neutrale en onafhankelijke medicus. Een bedrijfsarts baseert de beoordeling en het advies op de gesprekken met de medewerker en de informatie die eventueel door de werkgever gegeven wordt. Het is belangrijk dat de bedrijfsarts goed op de hoogte is van wat er speelt binnen een organisatie, hoe de contacten tussen werkgever en medewerker verlopen en welke re-integratie stappen er al zijn gezet. Hoe beter en vollediger de informatie, hoe beter de bedrijfsarts kan adviseren. Als neutraal en onafhankelijk medicus toetst de bedrijfsarts de verkregen informatie aan geldende richtlijnen, wettelijke processen en uiteraard diens medische kennis. Meer informatie over de rol van de bedrijfsarts kun je vinden op de site van de beroepsvereniging: https://nvab-online.nl/

Voor een werkgever is het belangrijk dat de werkzaamheden en de bedrijfsvoering tijdens ziekte van een medewerker zo soepel mogelijk doorlopen. Daarom zal jouw werkgever kunnen vragen wat de verwachte duur van jouw afwezigheid is, vragen stellen over lopende werkzaamheden en een eventueel benodigde overdracht. Ook kunnen er een aantal vragen zijn die te maken hebben met financiele verplichtingen van een werkgever, als er bijvoorbeeld sprake is van een (bedrijfs)ongeval. Jouw werkgever mag niet vragen naar je medische situatie. Meer informatie kun je vinden op www.uwv.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ik heb een andere vraag

Als jouw werkgever klant is bij BrinQer kan de casemanager hierbij ondersteuning bieden. Is je werkgever geen klant bij BrinQer en wil deze ook graag dat er ondersteuning komt, dan moet er eerst via onze binnendienst een overeenkomst van opdracht worden opgemaakt. Jouw werkgever kan contact opnemen via goedeservice@brinQer.nl. Een van onze casemanagers kan dan ondersteuning bieden bij het aanvragen van de WIA.

Jazeker. In opdracht van het UWV begeleiden we mensen in een traject Naar Werk, Werkfit en Modulaire Diensten.

In een plan van aanpak komen de afspraken te staan die werkgever en medewerker met elkaar maken naar aanleiding van de probleemanalyse van de bedrijfsarts (opgesteld rondom week 6). Dit plan van aanpak moet binnen 2 weken na de probleemanalyse zijn opgemaakt.

Bij een conflict op het werk zit de oplossing ook op het werk. Het is dus van belang om met je werkgever in gesprek te blijven. Het kan zijn dat er na een conflict een afkoelingsperiode van enkele dagen nodig is, vraag hier dan om bij je werkgever. Maak ook afspraken over het uitvoeren van het werk op dat moment. En maak direct een afspraak voor een vervolggesprek om samen te komen tot een oplossing van het conflict en afspraken te kunnen maken voor de toekomst.

Uiteraard! Je kunt altijd contact met ons opnemen om een preventief consult met een bedrijfsarts te maken. Dit mag telefonisch via 055-3574360 of per e-mail naar planning@brinQer.nl. Je kan dan ook aangeven of de afspraak anoniem moet zijn of dat je werkgever ingelicht mag worden. Mocht je echter ziek zijn en je ziekmelding is door je werkgever bij ons aangemeld, dan moeten we je werkgeer echter wel op de hoogte stellen van de afspraak.

Je hoeft geen contact op te nemen met BrinQer. Geef wijzigingen door aan jouw werkgever. Via jouw werkgever zullen de wijzigingen ook bij ons terechtkomen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, hierbij hanteren wij de wettelijke termijnen. Dat betekent dat medische dossiers 20 jaar en niet-medische dossiers 2 jaar (na laatste verzuimdag) bewaard blijven. Meer informatie hierover kun je terugvinden in onze privacyverklaring https://www.brinqer.nl/privacyverklaring/

Ik heb vragen over een afspraak bij de bedrijfsarts en dossier.nu

Bekijk deze video voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.

Bekijk deze video voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.

Bekijk deze video's voor het inloggen in dossier.nu

Bekijk deze video voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.

Bekijk deze video voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.  

Bekijk deze instructie video voor het inloggen in dossier.nu

Bekijk deze video om je gebruikersnaam opnieuw aan te maken.

Ja, op het moment dat de bedrijfsarts ziet dat er arbeidsmogelijkheden zijn kunnen zij adviseren dat er een start gemaakt kan worden met re-integratie. De specialist of huisarts heeft een behandelende rol op de medische oorzaak. De bedrijfsarts adviseert wat er mogelijk is in combinatie met de beperkingen. Indien gewenst, kan de bedrijfsarts contact leggen met de behandelend arts om te overleggen. Hiervoor ontvang je een machtiging om medische gegevens te laten opvragen/ overleg mogelijk is.

Als je wat langer ziek bent heb je een gesprek met een bedrijfsarts. Samen met jou verkent de bedrijfsarts de mogelijkheden voor jouw terugkeer naar werk. Belangrijke aspecten daarbij zijn je functie en werkzaamheden, jouw gezondheid, hoe jouw dagen er nu uitzien en jouw visie op jouw re-integratie. Door dit goed voor te bereiden kan de bedrijfsarts het beste beeld van jouw situatie krijgen en het meest passend advies geven.

Dossier.nu is het werknemersportaal waar alle uitnodigingen en terugkoppelingen van de bedrijfsarts te vinden zijn. Jij hebt als enige toegang tot jouw portaal en jouw persoonlijke gegevens en documenten. Je hebt per e-mail en SMS een link en inlogcode gekregen om dossier.nu te activereren. Als je niet (meer) kunt inloggen in dossier.nu bekijk dan deze video.

Om dossier.nu te activeren heb je een uitnodigingsbrief ontvangen waar de stappen in staan vermeld. Bekijk deze instructie video

Als je wat langer ziek bent heb je een gesprek met een bedrijfsarts. Samen met jou verkent de bedrijfsarts de mogelijkheden voor jouw terugkeer naar werk. Belangrijke aspecten daarbij zijn je functie en werkzaamheden, jouw gezondheid, hoe jouw dagen er nu uitzien en jouw visie op jouw re-integratie. Door dit goed voor te bereiden kan de bedrijfsarts het beste beeld van jouw situatie krijgen en het meest passend advies geven.

Dat hangt af van de afspraken met jouw werkgever. Het kan zijn dat onze bedrijfsarts op een van de vestigingen van jouw werkgever is of dat je op een spreekuurlocatie van BrinQer wordt verwacht. Het adres waar je wordt verwacht staat altijd vermeld in de uitnodigingsbrief die je van ons ontvangt en terug kan vinden in jouw persoonlijke dossier in dossier.nu

Mocht je geen mogelijkheid hebben om in het digitale dossier in te loggen omdat je bijvoorbeeld (even) niet beschikt over een computer, neem dan telefonisch contact op via 055-3574360.

Nee, dat is in principe niet mogelijk. Afspraken met de bedrijfsarts worden ingepland op basis van beschikbaarheid, we streven naar geen of minimale wisselingen gedurende een verzuimperiode. Als er toch een dringende wens is om wisselen van bedrijfsarts, dan zal de casemanager met jou en je werkgever in gesprek gaan wat daar de reden van is en een oplossing zoeken. Vaak is een gesprek met de bedrijfsarts om zaken verder toe te lichten al voldoende.

Je kunt op twee manieren deelnemen aan het online video consult: - Via de laptop (met webcam) - Met een smartphone (Apple of Android) Maar let op: een online video consult werkt niet optimaal in de webbrowser Internet Explorer

De bedrijfsarts geeft in zijn terugkoppeling aan in welke mate er sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Daarbij vermeldt de bedrijfsarts op welke vlakken er beperkingen voor arbeid zijn en welke mogelijkheden er zijn voor re-integratie. Waar mogelijk geeft de bedrijfsarts advies hoe re-integratie te starten, te vervolgen of adviezen om jouw belastbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door gesprekken met je leidinggevende of een externe behandelaar. De bedrijfsarts geeft in zijn terugkoppeling geen medische informatie, dat is privacy gevoelige informatie die de bedrijfsarts niet mag delen met jouw werkgever.

Vanaf het eerste moment van het inplannen van een afspraak met een bedrijfsarts, heb je toegang gekregen tot dossier.nu. Daar kun je de uitnodigingen, terugkoppelingen en andere relevante documenten terug vinden. Mogelijk zijn deze (niet-medische) stukken ook zichtbaar in het personeelssysteem van jouw werkgever.

Dat kan alleen als er geen sprake is van een ziekmelding! Bij wet heeft iedereen recht op een afspraak met de bedrijfsarts, ook als je niet ziek gemeld bent. Je kunt ons telefonisch bereiken op 055-3574360 of mail naar planning@brinQer.nl. Je kunt dan ook aangeven of de afspraak anoniem moet zijn.

Dat kan! Bij wet heeft iedereen recht op een afspraak met de bedrijfsarts, ook als je niet ziek gemeld bent. Je kunt ons telefonisch bereiken op 055-3574360 of mail naar planning@brinQer.nl. Je kunt dan ook aangeven of de afspraak anoniem moet zijn, of dat je wilt dat de werkgever geinformeerd wordt over de afspraak. Als er al sprake is van een ziekmelding, dan wordt jouw werkgever altijd geinformeerd dat er een afspraak gepland staat.

Dossier.nu is het werknemersportaal waar je o.a. alle uitnodigingsbrieven, terugkoppelingen en adviezen van de bedrijfsarts kan vinden. Jouw dossier is alleen voor jou toegankelijk, daarom krijg je een persoonlijk account met je eigen inloggegevens en wachtwoord. Meer informatie en de handleiding in deze video.

Ja, zodra je niet (volledig) kunt werken vanwege medische beperkingen, geldt de Wet verbetering Poortwachter. Daarin is opgenomen dat werkgevers én medewerkers rechten en plichten hebben om gedurende verzuim contact te onderhouden en te werken aan herstel en re-integratie. Het inzetten van een bedrijfsarts bij (dreigend) langdurig verzuim is daarbij verplicht. Zie ook informatie van de overheid hierover op www.arboportaal.nl

De bedrijfsarts is gespecialiseerd in arbeid en gezondheid en wil daarom bijvoorbeeld weten welke functie je hebt, wat je op een werkdag doet, hoe het nu met jouw gezondheid gaat en wat jouw ideeën zijn over herstel en werkhervatting. De bedrijfsarts is geen behandelaar maar adviseert jou en je werkgever over jouw belastbaarheid, welke arbeidsmogelijkheden er zijn en welke stappen jullie kunnen zetten ten behoeve van de re-integratie. De bedrijfsarts is een neutrale en onafhankelijke professional en houdt zich strikt aan de privacy wetgeving. Dat betekent dat de bedrijfsarts wel schriftelijk adivseert aan jou en je werkgever over belastbaarheid en re-integratie, maar nooit medische informatie zal delen met jouw werkgever.

In het werknemersportaal dossier.nu kun je alle documenten en informatie over jouw afspraak vinden. Je hebt de inloggegevens ontvangen voordat jouw eerste afspraak bij de bedrijfsarts plaatsvond. Als je niet (meer) kunt inloggen in dossier.nu, neem dan contact met ons op via planning@brinqer.nl of 055-3574360, dan sturen we je de inloggegevens (opnieuw).

Je kunt contact met ons opnemen via planning@brinqer.nl of 055 357 4360, vermeld daarbij duidelijk dat het om een anonieme afspraak gaat. Het is belangrijk om dat minimaal 48 (werk)uren voor de afspraak te doen. Als je korter dan 48 (werk)uren wil verzetten of annuleren dan worden de kosten voor het spreekuur in rekening gebracht bij jouw werkgever.

Je kan een afspraak met de bedrijfsarts niet zelf bij ons wijzigen. Jouw werkgever is de enige die ons kan vragen om een afspraak te verzetten of te annuleren. Als je dus een afspraak moet wijzigen neem je contact op met jouw werkgever, die kan ons verzoeken de afspraak te wijzigen. Let op: Als de afspraak korter dan 48 (werk)uren voor de afspraak moet worden verzet, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht bij jouw werkgever.

Als je niet (meer) kunt inloggen in dossier.nu, probeer dan eerst een wachtwoord herstel te doen. Lukt dat niet bekijk dan deze video. Ben je jouw gebruikersnaam kwijt bekijk dan deze video.