chatsimple

Succesvol én echt aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid – Hotel et le Café de Paris

8 jun 2021

Hotel et le Café de Paris – Apeldoorn

Meer aandacht voor inzetbaarheid, dat moest er komen volgens de bedrijfsleiding van Hotel et le Café de Paris, Larissa van der Vlist en Vincent Florax. In samenspraak met Apeldoornse arbodienst BrinQer werd een succesvol en leuk project georganiseerd. De aanleiding:

Werken in de horeca een aantal typische kenmerken. In de eerste plaats is het natuurlijk leuk en heb je veel contacten, maar:

 • Horeca is fysiek zwaar werk
 • Werken in de horeca is vaak onregelmatig en met lange dagen
 • Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit

Om dat lang en gezond te kunnen blijven doen is bewustzijn nodig bij de medewerkers. Bewustzijn van die kenmerken maar ook van de noodzaak om veilig en gezond te werken. En het aller belangrijkst: om daar ook eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe pak je dit nu aan?

Hotel et le Café de Paris heeft in één jaar tijd, met behulp van een ESF subsidie, voordelig geïnvesteerd in een veilige en gezonde werkomgeving.

Samen met de adviseur Duurzame Inzetbaarheid van BrinQer, Claudia van Daal, is een Plan van Aanpak ontwikkeld, onderverdeeld in drie fasen:

 • Voorbereidingsfase/inzicht krijgen:

Hotel et le Café de Paris ontwikkelde een visie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en formuleerde praktische en concrete doelstellingen

 • Praktisch plan van aanpak maken:

vanuit een communicatieplan hebben we de visie van Hotel et le Café de Paris goed uit kunnen leggen aan de medewerkers. De bewustwording t.a.v. duurzame inzetbaarheid is vergroot en daarmee de betrokkenheid van de medewerkers. Voor de leidinggevenden zijn we coachingtrajecten gestart. Vanuit persoonlijke effectiviteit konden zij daarna de medewerkers versterken en de juiste dialoog met collegae aangaan. Voor de medewerkers startte het programma met een 0-meting. Op basis daarvan werden maatwerkprogramma’s vastgesteld.

 • Uitvoering:

Met de 0-meting vond ook een gezondheidsonderzoek plaats: een vragenlijst waarmee de vitaliteit van medewerkers in kaart gebracht is. Voor de medewerkers konden met die informatie ook de individuele coachingtrajecten opgestart worden.

Bij Hotel et le Café de Paris nam nagenoeg iedereen deel aan de 0-meting via het online portaal InzetbaarheidsGids van BrinQer. Per persoon ontstond daarmee inzicht in de ondersteuningsbehoefte. De toekomstige gesprekken zullen periodiek met alle medewerkers worden gevoerd door de bedrijfsleider.

Om Hotel et le Café de Paris inzicht te geven in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers is een managementrapport opgesteld. In de rapportage zijn de resultaten van de 0-meting op groepsniveau weergeven. De resultaten geven inzicht in de inzetbaarheid van de medewerkers en bieden een aantal aanknopingspunten om te bepalen hoe men verder kan werken aan de inzetbaarheid van de medewerkers binnen Hotel et le Café de Paris.  Van hieruit zijn gerichte interventies ingezet.

Medewerkers zijn actief bij het traject betrokken. In alle fases van het traject zijn er communicatiemomenten geweest.

0-Meting

Bij Hotel et le Café de Paris nam nagenoeg iedereen deel aan de 0-meting via het online portaal InzetbaarheidsGids van BrinQer. Per persoon ontstond daarmee inzicht in de ondersteuningsbehoefte. De toekomstige gesprekken zullen periodiek met alle medewerkers worden gevoerd door de bedrijfsleider.

Om Hotel et le Café de Paris inzicht te geven in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers is een managementrapport opgesteld. In de rapportage zijn de resultaten van de 0-meting op groepsniveau weergeven. De resultaten geven inzicht in de inzetbaarheid van de medewerkers en bieden een aantal aanknopingspunten om te bepalen hoe men verder kan werken aan de inzetbaarheid van de medewerkers binnen Hotel et le Café de Paris.  Van hieruit zijn gerichte interventies ingezet.

Medewerkers zijn actief bij het traject betrokken. In alle fases van het traject zijn er communicatiemomenten geweest.

De successen die Hotel et le Café de Paris heeft geboekt:
 • Meer bewustzijn, meer dialoog, oog hebben voor elkaars welzijn
 • Grotere betrokkenheid t.a.v. veilig en gezond werken
 • Gezondere leefstijl
 • Verbetering vitaliteit
 • Verbetering eigen regie, meer zicht op eigen verantwoordelijkheid
 • Effectiever leiderschap

Arbodienst BrinQer is een gecertificeerde arbodienst uit Apeldoorn. BrinQer heeft een opvallende visie op inzetbaarheid van medewerkers, gezondheid en preventie.

BrinQer organiseert voor haar klanten projectmatig of op structurele basis aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid. Eigenaarschap van medewerkers is bij alle initiatieven een belangrijke voorwaarde.

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Claudia van Daal omschrijft een interessante samenwerking waarvoor ook ESF subsidie is aangevraagd.

Medewerkers vullen een vragenlijst op een online portaal in. De vragen betreffen onderwerpen die de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers kunnen beïnvloeden. Positief én negatief.

De thema’s zijn:

• Gezondheid & Vitaliteit

• Vakkennis & Vaardigheden

• Motivatie & Betrokkenheid

• Werk- & Privébalans

De medewerker ontvangt een individueel rapport, alleen inzichtelijk voor die medewerker. Er ontstaat inzicht in het huidig en toekomstig functioneren. Direct aansluitend aan het gezondheidsonderzoek (fysieke check) gaan de medewerkers in gesprek met een vitaliteitscoach. In de vervolggesprekken is er, aan de hand van een persoonlijk werkplan, aandacht voor het borgen of verbeteren van vitaliteit en inzetbaarheid. Na de 0-meting wordt een gesprekscyclus ingevoerd met inzetbaarheidsgesprekken, o.a. gericht op bewustwording en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.